Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5776

Look inside

מחזה ענים
Mahze Einayim
אליקים לויטן המגיד מבריסק

מאמרים... יסודות... דרושים... רוממות מעלת הראיה ושמירתה
מהדורה חדשה
 • Ethics
 • 22
 • 35
 • גיא חזיון
 • חבורת בני עליה
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 197
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
Name ‫ לויטן, אליקים גצל מחבר ‬ Title ‫ מחזה עינים : מאמרים... יסודות... דרושים... רוממות מעלת הראיה ושמירתה, בתוספת ליקוט מאמרים מתוך "גיא חזיון" / מאת... רבי אליקים געציל ב"ר יעקב דוד לויטאן, מגיד מישרים בק"ק בריסק... ‬ Edition Statement ‫ במהדורה חדשה. ‬ Imprint ‫ ירושלים : אגודת נוצרי לשון, חבורת בני עליה, תשע"ה. ‬ Phys.Description ‫ קצז עמודים, 1 עמוד לא ממוספר : פורטרט, פקסימיל ; 22 ס"מ. ‬ General Note ‫ ע' יג-כו: תולדות המחבר ‬ Summary, Etc. ‫ "בחלוקה לקטעים, פיסוק וניקוד, הוספת כותרות וכותרות משנה... מילות קישור וקטעי ביאור... הוצאנו... את עיקר ספר 'מחזה עינים' ללא החלק 'גיא חזיון'... עם זאת ליקטנו מספר מאמרים מתוך 'גיא חזיון'..." (ע' יב). ‬ Local Subject ‫ לויטן, אליקים גצל. Local Subject ‫ מוסר -- ספרות עיונית -- תקופת האחרונים. ‬