Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

דברי שלום
Divrei Shalom
אבנר עפג'ין

המחיר והתיאור הנקוב הוא לכל כרך בנפרד, כרגע אזלו מן השוק כרכים א, ב, ד, ה
מהדורה חדשה
 • Customs
 • Kabbala
 • 51
 • 50
 • מנהגי הרש"ש ובית אל
 • מכון הספרים שע"י ישיבת אמת ושלום
 • Rosh HaAyin
 • 2012
 • 14
 • 600
 • 25
 • 1600
 • כר' קשה
ספר דברי שלום : כל המנהגים / שהנהיג הרש"ש ... ואיתו ... המקובלים בישיבת בית אל בירושלים ... ; ועליו סובב הולך לו פירוש ... הנקרא בשם נר שלום המביא מקורות ... למנהגם ... מהש"ס ומהפוסקים, פשטנים ומקובלים מכתבי אור שבעת הימים - האר"י ומסדורי הכוונות ומכתבי הקודש להרש"ש ... מאתי ... אבנר עפג'ין. ‬ Publication Area ‫ ראש העין : מכון הספרים שע"י ישיבת צדק ושלום, תשנ"ט-תשע"ב. ‬ Phys.Description ‫ 13 כר' (א-יג) : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ מכרך ג המו"ל הוא מכון הספרים שע"י ישיבת אמת ושלום, באותה כתובת. ‬ Formated Contents N ‫ חלק א. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים א-פח. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ב. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים פט-קנו. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ג. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים קנז-רמ. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ד. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים רמב-רסב. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ה. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים רסג-רפ. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ו. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים רפא-תח. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ז. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים תיז-תצג. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ח. ע"פ סדר שולחן ערוך סימנים תצד-תקפ. ‬ Formated Contents N ‫ חלק ט. ע"פ סדר שולחן ערוך סימנים תקפא-תקפד. ‬ Formated Contents N ‫ חלק י. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים תקפ"ה-תר"ג. ‬ Formated Contents N ‫ חלק יא. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים תר"ד-תרכ"ד. ‬ Formated Contents N ‫ חלק יב. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים תרכ"ה-תרס"ט. ‬ Formated Contents N ‫ חלק יג. ע"פ סדר השולחן ערוך סימנים תר"ע-תרצ"ג. ‬