Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

אפיקי איל
Afikei Ayal
אהרן יהודה לייב שטיינמן

שיעורים בנפש החיים ודרך ה' מפי הגראי"ל שטינמן שליט"א
מהדורה קמא
 • Ethics
 • 60
 • 35
 • שיעורים בנפש החיים ודרך ה'
 • המו"ל
 • Bnei Brak
 • 2015
 • 1
 • 657
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה
אפיקי איל - שיעורים בנפש החיים ודרך ה' מפי הגראי"ל שטינמן שליט"א הספר מביא שיעורים בנפש החיים ובדרך ה שנאמרו בבית הרב שטינמן שליט"א. בספר נכתבו שיעורים בצורה של שאלה תשובה. "מרן ראש הישיבה שליט"א מרבה לעיין בתלמודו בכל סוגיה ומימרא ,דולה הימנה כמה פנינים ומבארה מכמה פנים במספר אופנים. אפילו במעשה רב שבספרי הקדמונים מוצא ומגלה יסודות רבים. כללו של דבר ,תבנית הספר בנויה נדבך על גבי נדבך , מהקל אל הכבד.אם ראית עניין ששב ונשנה במקום אחר , אין זו כפילות ,אלה חידוש או הוספה על הראשונה…