Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

וזה לשונו
VeZeh Loshono
יעקב ליינר

אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו בתוכם כאלף ערכים וכחמשת אלפים אסופות,
הספר הינו חלק מסדרה בת 9 חלקים, 1. מוקצה. 2. בישול. 3. רוב וחזקה. 4. מקואות. 5. סנהדרין. 6. חנוכה. 7. שטרות. 8. פתיחה לבב"ק
 • Mixtures
 • Isser Ve Heter
 • 60
 • 35
 • תערובות
 • יעקב ליינר
 • Jerusalem
 • 2014
 • 1
 • 673
 • 25
 • 1800
 • כר' קשה
אוצר ציונים ומראה מקומות, אשר יכילו בתוכם כאלף ערכים וכחמשת אלפים אסופות, מלוקטים בטוב טעם מדברי הראשונים והאחרונים ועד לדברי הפוסקים, ומביאים את דברי המפרשים בשמותם ובדקדוק לשונותם, מסודרים וערוכים על פי ענינים ונושאים בתוספת מפתח מורחב ומפורט, ובסופם מילואים עם עשרות סימנים אשר ירחיבו ויפלפלו באותם הענינים, והכל ברוב הדר ובכלי מפואר.