Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5774

Look inside

מסכת של תפלה
Massechet Shel Tefilla
שמואל מאיר ריאחי

חיבור המרכז הגדרות וטעמים לכל קטע בתפילה
לוקטו מתוך ספריו של רבי יהודא ליוואי מפראג
 • Prayer and Liturgy
 • --
 • --
 • יסודות התפילה מבוארים
 • מכון סימנים
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 504
 • 32
 • 2000
 • כריכה קשה
ME-Personal Name ‫ ריאחי, שמואל מאיר ‬ Title ‫ מסכת של תפילה : יסודות התפילה מבוארים בשני מדורים: מקורות התפילה : ליקוט מקורות התפילה בלשון חז"ל מתוך ... בבלי, ירושלמי, מסכתות קטנות, מדרשים ... הזוהר, תנא דבי אליהו ... עם ביאור מיוחד : שיטה מקובצת : ליקוט ... מדברי הראשונים והאחרונים של הגדרות וטעמים לכל חלקי התפילה, מדוע תקנו לומר כל קטע ... וביאור לסמיכות קטע למשנהו. הוספות ... על הדף: תורה אור, ליקוטים והערות, כותרות צד ... / [חברו וערכו שמואל מאיר ריאחי]. ‬ Varying Form Title ‫ מסכת של תפלה ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון סימנים, תשע"ג. ‬ Phys.Description ‫ 27, [2], תקד ע' : פקסימילים ; 31 ס"מ. ‬ General Note ‫ ע' [שטו]-שפו: מהר"ל מפראג : חיבור ... [המרכז הגדרות וטעמים לכל קטע בתפילה] / שלוקטו מתוך ספריו ... של ... רבי יהודא ליוואי מפראג. עם שער מיוחד. ‬ General Note ‫ ע' [שפח]-תקד: עץ יוסף וענף יוסף : ביאור ... על סדר התפילה / שסידר ... הר"ר חנוך זונדיל ... עם שער מיוחד. עם נוסח הפנים. ‬ Local Subject ‫ יהודה ליואי בן בצלאל -- השקפה על תפלה.