Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

אוצר המדרשים - חומש
Otzar HaMedrashim - Chumash
נפתלי גרינבוים

כולל לקוט מדרשי חז"ל המתרצים דברים מקשים על דרך הפשט
מהדורת פריעדמאן
 • Midrash Aggada
 • --
 • --
 • מכון המדרש
 • Jerusalem
 • 2009
 • 5
 • 2050
 • 25
 • 4800
 • כריכה קשה
מדרשים מקורם "בש"ס בבלי וירושלמי, מסכתות קטנות, אבות דרבי נתן, תוספתא, מכילתא דרבי יוסי, דרבי שמעון בר יוחאי, ספרא, ספרי, פסקתא דרב כהנא, פסקתא רבא וזוטרתא, תנחומא הקדום, ילמדנו, תנחומא, מדרש רבה, מדרש שמואל, מדרש תהלים, מדרש תדשא, מדרש אבכיר, פרקי רבי אליעזר, תנא דבי אליהו, מדרש הגדול, מדרש אגדה, מדרש שכל טוב ושאר מדרשים קטנים