Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

סדור שבתי סופר
Sidur Shabtaei Soffer
שבתי בן יצחק מפרעמישלא

סדור המדקדק הגדול שבתי סופר ב"ר יצחק מפרמישלא י"ל מכת"י.
חלק א: הקדמה והגדה. חלק ב: שחרית לחול עד מוסף לשבת. חלק ג: ממנחה של שבת עד גמירה תשס"ב
 • Prayer and Liturgy
 • --
 • --
 • יצחק סץ
 • ישיבת נר ישראל
 • Baltimore
 • 2003
 • 3
 • 1850
 • 25
 • 3800
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ תפלות. סדור. תשמ"ז. בלטימור ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ סדור מה"ר שבתי סופר : סדור המדקדק הגדול שבתי סופר ב"ר יצחק מפרמישלא י"ל מכת"י...ע"י יצחק סץ... / יוצא לאור ע"פ כ"י בית הדין בלונדון על ידי הרב יצחק סץ ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ סדור שבתי סופר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בולטימור, ארה"ב : ישיבת נר ישראל, תשמ"ז- תשס"ב ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 4 כר’ ; פקס" ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ נדפס בישראל ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ חלק א: הקדמה והגדה. תשמ"ז. מה, 183, [1], עח, [9] ע’. [1], עח הע’: הגדה של פסח ‬ ‫ חלק ב: שחרית לחול עד מוסף לשבת. תשנ"ד. כד, [2], 424, [כה]-רס ע’. יוצא לאור... ע"י הרב יצחק סץ והרב דוד יצחקי ‬ ‫ חלק ג: ממנחה של שבת עד גמירה. תשס"ב. [8], 425-991, [1] ע’. יוצא לאור... ע"י הרב יצחק סץ, הרב דוד יצחקי והרב דוד סלומן [צ"ל סלמון] ‬ ‫ [ח"ד]: מבוא, ליקוטים, מלואים ונספחות. תשס"ב. 6, תקלה, [3] ע’ ‬ ‫ ה: תשס"ב ‬ ‫ אודות כת' א ‬ ‫ הגדה של פסח -- באורים -- אחרונים. ‬ ‫ תפלות. סדור -- לשון, סגנון. ‬ ‫ תפלות. סדור -- באורים -- אחרונים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ שבתי בן יצחק, סופר ‬ ‫ סץ, יצחק עקיבא ‬ ‫ יצחקי, דוד ‬ ‫ סלמון, דוד בן אדוארד ‬ ‫ כת' אח' נוס ‬ ‫ הגדה של פסח. תשמ"ז. בלטימור