Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

כל ספרי הרב יצחק פינחס גולדוסר
Kol Sifrei Rav Yitshak Pinchas Goldwasser
יצחק פינחס גולדוסר

מערכות ופלפולים באגדות חז"ל לפי החגים ונושאים אחרים
יש עוד חיבורים של המחבר שאזלו אבל יתכן שיחזרו לדפוס בשנתים הקרובים. ניתן להזמין כרכים בודדים מהנ"ל במחירים בין 40 ל 60 ש"ח
 • Aggada
 • --
 • --
 • תפוחי זהב, ממדבר מתנה, ממצצרים גאלתנו, ליהודים היתה אורה, מי זהב לששון ולשמחה
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2012
 • 6
 • 2300
 • 25
 • 5000
 • כריכה קשה
תפוחי זהב : על אגדות הש"ס סדר נזיקין: הערות, ביאורים וחידושים... / מאת יצחק פינחס בן... ר' יהודה גולדוסר. ‬ Publication Area ‫ בני-ברק : (י. פ. גולדוסר), תשע"ב. ‬ Publication Area ‫ בני-ברק : (י. פ. גולדוסר), תשע"ב (2011). ‬Phys.Description ‫ תתקנו ע' ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ התקבל לספריה ב-2009 ‬ Subject-Uni. Title ‫ תלמוד בבלי. סדר נזיקין -- אגדות -- באורים. ********************************* גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה ליהודים היתה אורה : 2013 גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה תפוחי זהב : 2011 גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה תפוחי זהב : 2009 גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה ממצרים גאלתנו : 2008 גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה מי זהב : 2005 גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה ממדבר מתנה : 2004 גולדוסר, יצחק פנחס בן יהודה לששון ולשמחה : 2002