Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

ליקוט ספרי סת"ם
Likut Sifrey Stam
שלמה גנצפריד

ליקוט של ספרי סת"ם
‫ ‫ מהד’ תנינא
 • Sofrut
 • --
 • --
 • נתנאל תפילינסקי
 • Jerusalem
 • 2006
 • 1
 • 500
 • 22
 • 1000
 • כריכה קשה
טבלא לסדר רוחב העמודים הקצרים והרחבים במגילה.- ציור פתוחות וסתומות לשיטת הרמב"ם והטו"ז בפרשיות רש"י ור"ת.- צילום פרשיות רש"י של יד של ר’ נתנאל תפילינסקי ושל יד ר"ת של ר’ יהודה אשר ראטה.- צילום פרשיות מסופרים ספרדים מומחים.- צילום מזוזה מרי"א ראטה.- דוגמאות כתבים שונים.- תפלות חשובות לסת"ם.- סדר כתיבת שם הוי"ה ב"ה.- תורת השלמים מהחיד"א ותפילה לסת"ם.- תיקונים ובירורים.- הגהות על קסת הסופר מהרב שלמה זלמן עהרענרייך.- חלק ז: תקון תפילין - ברוך שאמר, עם ציורים.- פרשיות ראש של הרי"א ראטה, פרשיות של ראש מהר"י רוזנצויג.- סידור היריעות.- חלוקת העמודים לפי "המלך" לפי 11 שיטין.- טבלא למדות הס"ת וגליונות.- מפתח כללי.- דעת קדושים על צורת האותיות וכל הלכות א"ב... הלבוש, והדעת קדושים והמקדש מעט... עם ציורים... המשנה ברורה סימן ל"ב וסימן ל"ו עם ציורים.