Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

שפתי חיים
Siftei Chayim
חיים פרידלנדר

כולל: מועדים א,ב,ג, תפילה,בראשית,אמונה ובחירה,מידות.
ניתן לקנות בבודדים (55 ₪ לכרך)
 • Ethics
 • 540
 • 35
 • שיחות ומאמרים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2009
 • 9
 • 4500
 • 24
 • 9000
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ פרידלנדר, חיים בן משה ‬ Title ‫ שפתי חיים : ... שיחות ומאמרים... אשר השמיע לרבים להדריכם באורחות חיים... / מאת... רבי חיים במוהר"ר משה פרידלנדר, מנהל רוחני בישיבת פוניבז'... ‬ Publication Area ‫ בני ברק : (פרידלנדר), [תשס"ט]-. ‬ Phys.Description ‫ כר' ; 24 ס"מ. ‬ General Note ‫ "רובו... שיחות ומאמרים שלא נדפסו... בשאר חלקי 'שפתי חיים', שנאמרו... בישיבת פוניבז' והנגב... ישנם מאמרים... בכרכי 'שפתי חיים'... שלא חזרנו להדפיסם, אך בראשית הספר ערכנו מפתח נושאים לאותם מאמרים..." (דברים אחדים) ‬ Formated Contents N ‫ התכן: ‬ Formated Contents N ‫ [א]: בראשית. [תשס"ט]. [10], תקנ ע'. בשער: תש"ע, אך התקבל לספריה בשלהי תשס"ט. ‬ Local Subject ‫ תנועת המוסר -- ספרות עיונית. ‬ Local Subject ‫ פרשת השבוע -- דרשות.