Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

לבוש מלכות
Levush Malchut
מנחם גיאת

דיני ופרטי איסור 'לא ילבש' כולל: א. פרטי ההלכות ב.דברי השו"ע וביאוריהם.
קמא
 • Halacha
 • Modesty
 • --
 • --
 • דיני לא ילבש גבר שמלת אישה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 225
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ גיאת, מנחם ‬ Title ‫ לבוש מלכות : בו יתבארו דיני ופרטי איסור לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה : ויתחלק לב' חלקים: ... ראשונה, פרטי ההלכות בשפה ברורה, ומסביב... ביאור... ובשם שלמת מנחם יכונה ; השני, דברי השו"ע ביו"ד סי' קפב וביאוריהם ; ... קונטרס ומסו'ף דבש... הסתעפויות מהנידונים... / ערכתי וסדרתי... מנחם גיאת. ‬ Publication Area ‫ ירושלם : [מ. גיאת], לא ילבש גבר ש'מ'ל'ת' אשה [תש"ע]. ‬ Phys.Description ‫ [15], רכח ע' : פקס" ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ עם פנים השו"ע ‬ Local Subject ‫ קארו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה. הלכות לא ילבש גבר שמלת אשה -- באורים. ‬ Local Subject ‫ כלי גבר ושמלת אשה -- הלכה. ‬ Added Person Name ‫ קרו, יוסף בן אפרים שלחן ערוך - לבוש מלכות ‬