Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

משנת המועדים
Mishnat HaMoadim
ישראל גולדברג

לקט דברי רז"ל בהלכה ובאגדה לימי המועדים
 • Rosh Hashana
 • Holidays
 • 77
 • 25
 • ראש השנה
 • עוז והדר
 • עוז והדר
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 700 בערך
 • 25
 • 1600
 • כריכה קשה
[משנת המועדים.ראש השנה] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ משנת המועדים : לקט דברי רז"ל בהלכה ובאגדה לימי המועדים מספרי המכון : ראש השנה / [הרב ישראל גולדברג בלאמו"ר הרה"ח צבי פנחס - עורך אחראי]. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ על הכריכה: משנת המועדים - ראש השנה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [בית שמש ] : מכון עוז והדר, תשס"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 1 כרך (מספור עמודים רב) ; 26 ס"מ. ‬ Cont. ‫ כולל: משניות מסכת ר"ה, תלמוד בבלי המבואר מתיבתא - פ"ד ממסכת ר"ה ... יד החזקה להרמב"ם ... דרשת הרמב"ן לר"ה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב, מטה אפרים, משנה ברורה, ערוך השלחן, ספר הזוהר ... עניני תקיעת שופר, שני לוחות הברית, יסוד ושורש העבודה, קדושת לוי, דרשות חתם סופר, בני יששכר, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ. ‬