Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

נקודות הכסף
Nekudot HaKesef
יחזקאל בינג

ביאורים וחידושים יקרים .. סדרי כוונות התפילה ..לפי דרכו בקודש .. מרן הרש"ש ..אשר ביאר בדברי קדשו של מרן רבינו האר"י הק' עם דרך סלולה וברורה כיצד ללמוד את דב"ק של הרב .. הכל לפי המפרשים .. ללמוד עם החברים והתלמידים
הרבה כרכים חסרים וחוזרים להופיע כל שנתיים. המחבר שומר זכות למכור רק למי שמאושר על ידו
 • כוונות
 • תפילה
 • 0
 • 200
 • דברי שלום
 • בני ברק
 • תשע
 • 8
 • 2100
 • 31
 • 11500
בינג, יחזקאל ‬Title ‫ נקודות הכסף על סידור הרש"ש - כוונות השלחן דש"ק Imprint ‫ בני ברק : [חמו"ל], תשע"ב 2012. ‬כרך ב' אזל