Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

מסכת אבות
Masechet Avot
צדוק הכהן מלובלין

והוא ליקוטי אורות, אמרות... פירושים וחידושים... / מספרי... רבי צדוק הכהן, מלובלין
ערוכים ומסודרים... ([ע"י] רבי אלטר אלישע הכהן פקשר
 • Pirkei Avot
 • Hassidut
 • --
 • --
 • משנת הכהן, משנת אמת
 • יהודה ליב איגר
 • שם עולם
 • Bnei Brak
 • 2007
 • 1
 • 186
 • 24
 • 800
 • כר' קשה
U.Title Main Entry ‫ אבות. תשס"ז. בני ברק ‬ Title ‫ מסכת אבות : עם פירוש רש"י, רבינו עובדיה מברטנורא ועיקר תוספות יו"ט ; ועליהם... משנת הכהן : והוא ליקוטי אורות, אמרות... פירושים וחידושים... / מספרי... רבי צדוק הכהן, מלובלין ; ונלוה אליו: משנת אמת, מאת... רבי יהודה לייב איגר, מלובלין וצאצאיו... אדמו"רי בית לובלין... ; ערוכים ומסודרים... ([ע"י] רבי אלטר אלישע הכהן פקשר). ‬ Imprint ‫ בני ברק : מכון שם עולם, המפעל להנצחת תרבות ומורשת היהדות, מכון מחקר לכתבי יד - קורות אישים וקהילות, תשס"ז. ‬ Descr. ‫ 32, קפח, [4] ע’ ; 25 ס"מ. ‬ Local Subj. ‫ לובלין (חסידות : רבי צדוק) -- ספרות עיונית. ‬ ‫ לובלין (חסידות) -- ספרות עיונית. ‬ Add.Entry ‫ הכהן, צדוק בן יעקב, מלובלין משנת הכהן ‬ ‫ איגר, יהודה ליב בן שלמה, מלובלין משנת אמת ‬ ‫