Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

שבחה של תורה
Shevcha Shel Torah
יגאל שקלים מלקט

הוא ליקוט מאמרים... בענין שבח לימוד התורה... ושקידתה שהועתקו מספריהם של... אליהו הנביא מספרו "תנא דבי אליהו" והמלאך... שנתגלה למרן הבית יוסף והועתק מהספר "מגיד מישרים"...
מהדורה חמישית מתוקנת, מנוקד
 • Ethics
 • On the Torah
 • 101
 • 35
 • מגיד מישרים
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 232
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
שבחה של תורה : והוא ליקוט מאמרים... בענין שבח לימוד התורה... ושקידתה שהועתקו מספריהם של... אליהו הנביא מספרו "תנא דבי אליהו" והמלאך... שנתגלה למרן הבית יוסף והועתק מהספר "מגיד מישרים"... ? כותר נוסף: מגיד מישרים מהדורה: מהד’ ג מתוקנת מו"ל: (בני ברק) : (ספר שבחה של תורה), תשנ"ו תיאור: [14], רלא, [1] ע’ : פקס" ; 23 ס"מ הערה: מנוקד המלקט הוא ר’ יגאל שקלים דפוס צלום: בני ברק, תשנ"ד, עם תוספות (ע’ רכה-רלא) Local Subj. תלמוד תורה מחבר שותף קרו, יוסף בן אפרים מגיד מישרים כת' אח' נוס תנא דבי אליהו. לקוטים. תשנ"ו. בני ברק