Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

עקרי השולחן
Ikkarei HaShulkan
משה כהן

בו ד חלקים: מבואות לבית יוסף : ובו מראי מקומות לכל סימן... עיקרי השולחן : ובו יבוארו פסקי השו"ע והרמ"א... ודברי נו"כ על השו"ע, פסקי הלכה למעשה : ובו הלכות לספרדים ולאשכנזים כפי שהובאו ב"ילקוט יוסף"... עיקרי מבחן השולחן : ובו שאלות לשינון וחזרה...
תמונות צבעוניות הממחישות את הלכות מליחה, טבלאות, כולל מפתח, כולל מבחני הסמכה לרבנות
 • Kashrut
 • Halacha
 • 152
 • 35
 • הלכות מליחה ובשר בחלב
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 324
 • 33
 • 1400
 • כר' קשה
כהן, משה בן שלמה כותר אחיד: [עקרי השלחן] כותר: עיקרי השולחן : ... ובו ד חלקים: מבואות לבית יוסף : ובו מראי מקומות לכל סימן... עיקרי השולחן : ובו יבוארו פסקי השו"ע והרמ"א... ודברי נו"כ על השו"ע, פסקי הלכה למעשה : ובו הלכות לספרדים ולאשכנזים כפי שהובאו ב"ילקוט יוסף"... עיקרי מבחן השולחן : ובו שאלות לשינון וחזרה... / מאת משה כהן בן... רבי שלמה הכהן. ‬ כותר נוסף: מבחני הסמכה לרבנות מו"ל: ירושלים : (מ. כהן), (תש"ס)-. תיאור: כר’ : איורים צבעוניים, טבלאות ; 31 ס"מ. הערת תוכן [ספר ד]: הלכות נדה יורה דעה סי’ קפג-ר. (תשס"ט). טז, [5], 569, [1] ע’, 33 ס"מ. Cont. התכן: ספר א: הלכות מליחה. (תש"ס). 179, [13], ח ע’. ח הע’ בסופו: תמונות צבעוניות הממחישות את הלכות מליחה. ספר ב: הלכות בשר בחלב. (תש"ס). [11], 192-390, [6] ע’. [ספר ג]: מבחני הסמכה לרבנות : ... חלק א: עיקרי מבחן השולחן : ובו שאלות... על הלכות תערובות, בתוספת ציונים ומראי מקומות לתשובות, חלק ב: מבחני הסמכה לרבנות : ובו 19 מבחני הסמכה לרבנות בהלכות איסור והיתר... מטעם הרבנות הראשית לישראל, ונוספו עליהם ציונים ומראי מקומות לתשובות. (תש"ס). [6], 106 ע’. כרוך בכריכה קלה. על הכריכה: מבחני הסמכה לרבנות.