Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

אשרי האיש
Ashrei Ish
יוסף שלום אלישיב

אורח חיים... / פסקי... הגרי"ש אלישיב שהודפסו במקומות שונים, ע"פ עניני השו"ע בחלק או"ח..., א: תפלה-ברכות. ב: שבת. ג: מועדים.
כולל מפתח
 • Halacha
 • Hilchot Shabat
 • --
 • --
 • או"ח א' - תפילה ברכות
 • יחזקאל פינהנדלר
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 3
 • 1400
 • 25
 • 3200
 • כר' קשה
אלישיב, יוסף שלום כותר: אשרי האיש : אורח חיים... / פסקי... הגרי"ש אלישיב שהודפסו במקומות שונים, וכאן חוברו... ע"פ עניני השו"ע בחלק או"ח... ; נלקט ונסדר ע"י יחזקאל פיינהנדלר בן... הג"ר חיים ישראל פסח... ‬ מו"ל: (ירושלים) : (י. פיינהנדלר), (הקד’ תש"ע). תיאור: 3 כר’ ; 25 ס"מ. הערה: "העתקות מכתשעת אלפים מקומות... יותר מחמש מאות ספרים, קבצים, ירחונים... ואין בכל ספר זה הלכה ללא מקור מודפס... העתקנו... בלשון המודפס ללא שום שינוי..." (הקד’) בשער: י’מ’י’ם’ ע’ל’ י’מ’י’ מ’לך’ ת’וס’י’ף’ [תת"ע!] הערת תוכן התכן: א: תפלה-ברכות. [6], לא, [1], שנח, [6] ע’. ב: שבת. [9], לג, [1], תקח, [1] ע’. ג: מועדים. [6], לט, [1], תרטו ע’. Local Subj. הלכה (מתחום ארח חיים) מחבר שותף פינהנדלר, יחזקאל