Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

כתבי הערוך השולחן
Kitvei HaAruch HaShulkan
יחיאל מיכל אפשטיין

אור לישרים, שאלות ותשובות, ליקוטים ואגרות,ספר הישר : על סוגיות הש"ס ושאלות ותשובות / לרבינו ... יעקב בן רבנא מאיר ... נקרא בשם רבינו תם ; עם ביאור אור לישרים
מהדורה חדשה, כולל מבואות ומפתחות
 • On the Shas
 • --
 • --
 • מכון אהלי ספר
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 440
 • 28
 • 1500
 • כר' קשה
אפשטין, יחיאל מיכל כותר: כתבי הערוך השולחן : אור לישרים, שאלות ותשובות, ליקוטים ואגרות / [הרב יחיאל מיכל הלוי עפשטיין]. ‬ כותר נוסף: Added t.p.: Or La Yesharim on Sefer Hashar of Rabbenu Tam - Seder Nashim ... מו"ל: ירושלים : מכון אהלי ספר, תשס"ז 2007. תיאור: 23, [1] קצז, [8], ריט, [10] ע’ : פקסימילים. Cont. קצז הע’ כוללים: ספר הישר : על סוגיות הש"ס ושאלות ותשובות / לרבינו ... יעקב בן רבנא מאיר ... נקרא בשם רבינו תם ; עם ביאור אור לישרים ממני יחיאל מיכל בא"א אהרן הלוי עפשטיין ... ; נדפס מחדש ... ותוספת מבואות ומפתחות [מאת הרב יהודה אהרן הורוויץ]. ריט הע’ כוללים: שו"ת הערוך השולחן : שאלות ותשובות, ליקוטים, מכתבים והסכמות / מאת ... רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין ... ; נלקט, ונערך מספרים וכתבי יד ע"י המאסף יהודה אהרן בלאאמו"ר ברוך הלוי הורוויץ. ע’ קפה-קצט כוללים: תולדות הגאון בעל ערוך השולחן. אודות מחבר אפשטין, יחיאל מיכל 1829-1908 מחבר שותף יעקב בן מאיר (ר"ת) הורביץ, יהודה אהרן כותר נוסף ספר הישר - חלק החדושים אור לישרים שאלות ותשובות הערוך השלחן