Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

דעת הקדושה
Daat HaKedusha
ישעיה אשר זליג בן יעקב צבי מרגליות

מאיש אלקי הרמב"ן, בענין הנהגת איש ואשתו בקדושת הזיווג ... עם כל ההלכות ומנהגי האריז"ל ותלמידי הבעש"ט
הוצאה ב עם הוספות
 • Halacha
 • Isser Ve Heter
 • 67
 • 35
 • אגרת הקדש
 • ג’יקטיליה, יוסף בן אברהם
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2010
 • 1
 • 260
 • 21
 • 600
 • כר' קשה
מחבר: מרגליות, ישעיה אשר זליג בן יעקב צבי, 1893-1969. כותר אחיד: [ספר דעת הקדשה] כותר: ספר דעת הקדושה : מאיש אלקי הרמב"ן, בענין הנהגת איש ואשתו בקדושת הזיווג ... עם כל ההלכות ומנהגי האריז"ל ותלמידי הבעש"ט ... / מאת הרב ישעיה אשר זעליג מרגליות ... ‬ כותר נוסף: אגרת הקדש. תשל"א מאמר כסא אליהו הנביא מהדורה: הוצאה ב עם הוספות. מו"ל: ירושלים : (דפוס י’ מונזון), תשל"א. תיאור: קצד, [2]; ס, [2] ע’ ; 21 ס"מ. הערה: "למטרת ויסוד ספר הזה מצאתי לנכון להדפיס האגרת הקדוש המיוחס לאיש אלקי הרמב"ן". מחברה כפה"נ הוא רבי יוסף גיקטיליה. ע’ קצב-קצד: ספרי הרב הריא"ז מרגליות. ספירת העמודים האחרונה כוללת ספרו: מאמר כסא אליהו הנביא ... עם שער מיוחד. מחבר שותף ג’יקטיליה, יוסף בן אברהם