Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

יד הקטנה
Yad HaKatana
דב בעריש גאטליב משינעוא

תוקנו שיבושים והשמטות מדפוסים קודמים
יו"ל לראשונה על ידי בני המחבר בלבוב תק"ס
 • Ethics
 • 62
 • 35
 • הלכות תשובה
 • כולל עיון הדף
 • Jerusalem
 • 2009
 • 1
 • 200
 • 22
 • 900
 • כר' קשה