Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5770

Look inside

והאיש משה
VeHaIsh Moshe
משה סולובייצ'יק

. וחידו"ת על התורה, נ"ך, מועדים ועניני הלכה ובתוכם עובדות... ואמרות מוסר ותוכחה...
מהדורה קמא
 • Ethics
 • On the Torah
 • 92
 • 35
 • פנינים... וחידו"ת על התורה
 • י. מ. רוטשליד
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2001
 • 1
 • 77
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
סולוביצ’יק, משה בן ישראל גרשון הלוי ‬ Title ‫ והאיש משה : פנינים... וחידו"ת על התורה, נ"ך, מועדים ועניני הלכה ובתוכם עובדות... ואמרות מוסר ותוכחה... / מהגאון... רבי משה הלוי סולובייצי’ק... נלקט ונערך בסייעתא דשמיא מפי השמועה [ע"י יחיאל מיכאל ב"ר יששכר רוטשילד] ‬ Imprint ‫ קרית ספר : י. מ. רוטשילד, תשס"א - תשס"ד ‬ Descr. ‫ 2 כר’ ([10], שז: [8], שיא ע’) ‬ Gen. note ‫ ח"א ע’ [רסט]-שז: שיחות ומאמרים בעניני מוסר ועל סדר ארחות חיים להרא"ש ‬ ‫ ח"ב ע’ צז-קעה: תשובות ומכתבים ‬ Per.Sub. ‫ סולוביצ’יק, משה בן ישראל גרשון הלוי ‬ Add.Entry ‫ רוטשילד, יחיאל מיכאל עורך ‬