Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

והאיש משה
VeHaIsh Moshe
משה הלוי סולובייצ'יק

פנינים יקרים וחידו"ת על התורה, נ"ך, מועדים, ועניני הלכה .. עובדות רבות ואמרות מוסר ,.. הנהגוצ חיים
כולל שיחות ומאמרים בעניני מוסר על סדר אורחות חיים להרא"ש - הספר אזל תשע"ז - יש משומשים
 • כתבים
 • 120
 • 40
 • אורחות חיים להרא"ש
 • י.מ רוטשילד
 • קרית ספר
 • תשסח
 • 1
 • 384
 • 25
 • 900